Statut

Załącznik do uchwały nr 4/2020 z dnia 25.02.2020r. z Walnego Zebrania Członków Zarządu- tekst jednolity.

 

STATUT
Stowarzyszenia Jastrzębski Klub
Brydża Sportowego

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego, prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu. Może używać skrótu JKBS.

 

§ 2

1. Terenem działalności JKBS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Jastrzębie – Zdrój.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 3

1. JKBS jest organizacją pożytku publicznego działającą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

2. Prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

 

§ 4

JKBS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

§ 5

JKBS może posiadać sztandar, odznaki i znaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6

1. JKBS jest organizacją społeczną i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i władz,
a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

2. Dla realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

3. Prezes Zarządu JKBS jest pracodawcą dla przyjmowanych i zwalnianych pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

§ 7

Celem JKBS jest rozwijanie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – brydż sportowy, jak również:

1) sportowe reprezentowanie klubu i miasta Jastrzębie-Zdrój w kraju i za granicą,

2) prowadzenie działalności profilaktycznej i akcji propagujących zdrowy tryb życia, jako alternatywy
dla alkoholizmu, narkomanii i przemocy poprzez sport,

3) współudział w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym miasta, województwa i euroregionu,

4) uczestniczenie w współzawodnictwie sportowym, prowadzeniu klasyfikacji sportowej oraz ewidencji zawodników, sędziów, szkoleniowców i sekcji brydżowych.

 

§ 8

JKBS realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1) Umożliwianie zrzeszania się miłośnikom brydża w stowarzyszeniu.

2) Organizowanie i prowadzenie w sposób bezpośredni ogólnodostępnych zawodów o zasięgu klubowym, lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, zawodów pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego.

3) Doszkalania członków i działaczy w zakresie prawa brydżowego.

4) Organizowanie obozów i wczasów rekreacyjno - brydżowych oraz wycieczek sportowo - turystycznych brydża porównawczego.

5) Opracowywanie kalendarza sportowego i regulaminów rozgrywek.

6) Rozwijania brydża porównawczego wśród młodzieży.

7) Prowadzenia rejestracji zawodów, wyników oraz ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości sportowej
i organizacyjnej stowarzyszenia.

8) Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminów i uchwał władz JKBS, przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego
oraz niniejszego Statutu.

9) Prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej.

  1. Otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego organizowanego w formie imprez środowiskowych, szkolnych, itp.

11) Organizowanie czasu wolnego i życia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

a) 85.51 Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

b) 93.11 Z - Działalność obiektów sportowych.

c) 93.12 Z - Działalność klubów sportowych.

d) 93.19 Z - Pozostałą działalność związaną ze sportem.

12) Wypożyczanie sprzętu sportowego.

 

§ 9

1. JKBS może prowadzić działalność pożytku publicznego jako działalność odpłatną lub nieodpłatną. Dochód
z działalności odpłatnej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych organizacji pożytku publicznego. Działalność statutowa w formie odpłatnej i nieodpłatnej podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

2.Działalność nieodpłatna to:

1) Organizowanie i prowadzenie w sposób bezpośredni ogólnodostępnych zawodów o zasięgu klubowym, lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, zawodów pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego.

2) Doszkalania członków i działaczy w zakresie prawa brydżowego.

3) Organizowanie obozów i wczasów rekreacyjno - brydżowych oraz wycieczek sportowo - turystycznych brydża porównawczego. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli
nad przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminów i uchwał władz JKBS, przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego oraz niniejszego Statutu.

4) Prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej.

5) Otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego organizowanego w formie imprez środowiskowych, szkolnych, itp.

6) Organizowanie czasu wolnego i życia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

a) 85.51 Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

b) 93.11 Z - Działalność obiektów sportowych.

c) 93.12 Z - Działalność klubów sportowych.

d) 93.19 Z - Pozostałą działalność związaną ze sportem.

7) Wypożyczanie sprzętu sportowego.

3. Działalność odpłatna Stowarzyszenia to:

1) Organizowanie i prowadzenie w sposób bezpośredni ogólnodostępnych zawodów o zasięgu klubowym, lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, zawodów pucharowych, treningowych, propagandowych i innych zgodnie z ustalonym systemem współzawodnictwa sportowego.

2) Doszkalania członków i działaczy w zakresie prawa brydżowego.

3) Organizowanie obozów i wczasów rekreacyjno - brydżowych oraz wycieczek sportowo - turystycznych brydża porównawczego. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminów i uchwał władz JKBS, przepisów i zasad uprawiania brydża porównawczego oraz niniejszego Statutu.

4) Prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej.

5) Otaczanie opieką i popieranie brydża porównawczego organizowanego w formie imprez środowiskowych, szkolnych, itp.

6) Organizowanie czasu wolnego i życia sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

a) 85.51 Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

b) 93.11 Z - Działalność obiektów sportowych.

c) 93.12 Z - Działalność klubów sportowych.

d) 93.19 Z - Pozostałą działalność związaną ze sportem.

7) Wypożyczanie sprzętu sportowego.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym JKBS może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkostwa
i zostanie przyjęta przez Zarząd JKBS.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć
do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego
do władz stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkowie JKBS dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

 

§ 12
Członkowie zwyczajni JKBS mają prawo :

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności JKBS,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez JKBS,

4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności JKBS,

5) otrzymywać i nosić odznaki JKBS,

6) do zwrotów kosztów podróży i diet w związku z pełnioną funkcją.

 

§ 13
Członkowie zwyczajni JKBS są zobowiązani do :

1) brania udziału w działalności JKBS i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu oraz uchwał władz JKBS,

3) godnego reprezentowania JKBS,

4) regularnego opłacania składki członkowskiej w terminie ustalonym przez Zarząd,

5) wnoszenia innych opłat określonych w Regulaminach zawodów.

 

§ 14

Członkostwo zwyczajne w JKBS ustaje w przypadku :

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do JKBS złożonej w formie pisemnej,

2) zgonu,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz JKBS.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w JKBS przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu do Walnego Zebrania Członków JKBS za pośrednictwem Zarządu JKBS. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§ 15

1. Na wniosek Zarządu JKBS osobom fizycznym i sponsorom szczególnie zasłużonym dla rozwoju stowarzyszenia
i brydża sportowego może być nadana godność członka honorowego.

2. Decyzję o nadawaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków JKBS.

 

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność JKBS
i zadeklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd JKBS.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd JKBS.

 

§ 17

Członek wspierający ma prawo :

1) brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków JKBS,

2) zgłaszać wnioski, postulaty, skargi, itp. dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze JKBS

§ 18

Władzami JKBS są :

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 19

1. Zasady wyborów władz JKBS zatwierdza każdorazowo Walne Zebranie Członków JKBS.

2. Wybory nowych władz są ważne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa uprawnionych
do głosowania wg stanu na dzień 1 września roku poprzedzającego Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

3. Kadencja władz JKBS trwa 4 lata.

4. Uchwały wszystkich władz podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej. O tym czy głosowanie jest jawne lub tajne decydują każdorazowo dana władza stowarzyszenia.

 

§ 20

Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą JKBS jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.

3. W Walnym Zebraniu udział biorą pełnoprawni członkowie JKBS.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd JKBS zawiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

5. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Projekt regulaminu przygotowuje Zarząd JKBS.

6. Walne Zebranie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników zebrania. W razie braku quorum w pierwszym terminie drugi termin walnego zebrania członków może nastąpić tego samego dnia po upływie 15 minut - o ile była o tym mowa w zawiadomieniu o walnym zebraniu członków.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) Wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej JKBS.

2) Uchwalanie generalnych kierunków działalności JKBS oraz zadań dla władz JKBS, w tym :

a) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

b) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wysokości wpisowego,

c) zatwierdzenie budżetu JKBS.

3) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz JKBS.

4) Podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi JKBS
i Komisji Rewizyjnej.

5) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego JKBS.

6) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze JKBS.

7) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu JKBS w sprawach wykluczenia lub skreślenia członka zwyczajnego JKBS.

8) Uchwalanie i zmiany statutu JKBS.

9) Podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania JKBS i ewentualnego przeznaczenia majątku JKBS.

10) Podjęcie uchwały o wyznaczeniu pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd JKBS:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków JKBS.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje w terminie 30 dni od daty podjęcia postanowienia lub złożenia wniosku. Po upływie w/w terminu w razie bezczynności Zarządu Nadzwyczajne Walne Zebranie ma prawo zwołać Komisja Rewizyjna.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
a uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych
do głosowania.

§ 23

Zarząd JKBS

1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. .

2. W przypadku rezygnacji członka Zarządu, Zarząd ma prawo powołać na jego miejsce innego członka JKBS,
a zmiany te zatwierdza każdorazowo coroczne Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd ma prawo do powołania maksymalnie 2 innych członków w miejsce ustępujących.

4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy :

1) Reprezentowanie JKBS i działanie w jego imieniu.

2) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków JKBS i prowadzenie ich ewidencji.

3) Uchwalanie kalendarza sportowego JKBS oraz planu finansowego na dany sezon rozgrywkowy.

4) Decydowanie o przystąpieniu JKBS do krajowych lub międzynarodowych organizacji.

5) Uchwalanie wysokości opłat turniejowych.

6) Opracowanie i uchwalenie Regulaminów Turniejowych oraz cyklu GP.

7) Powoływanie i odwoływanie - na wniosek Wiceprezesa ds. sportowych - kapitanów drużyn.

8) Nadawanie odznak JKBS i występowanie z wnioskami o odznaczenia sportowe.

9) Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania JKBS o nadanie członkostwa honorowego.

10) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków JKBS.

11) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków JKBS.

12) Wykonywanie innych zadań określonych w Statucie lub uchwałach Walnego Zebrania Członków JKBS.

13) Zarządzanie majątkiem i funduszami JKBS oraz udzielanie pełnomocnictw w załatwianiu spraw dotyczących JKBS w tym również :

a) wyrażania zgody na posługiwanie się pieczęciami i znakami JKBS,

b) zaciąganie zobowiązań,

c) zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych w budżecie .

 

§ 25

1. Prezes JKBS lub w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes kieruje działalnością JKBS, reprezentuje JKBS na zewnątrz. Czuwa nad przestrzeganiem przepisów, statutu, regulaminów i uchwał władz JKBS.

 

§ 26

Komisja Rewizyjna

1.Komisja Rewizyjna JKBS składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków JKBS w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna JKBS nie podlega Zarządowi JKBS i działa w oparciu o uchwalony przez Walne Zebranie Członków Regulamin.

3. Komisja Rewizyjna JKBS przedkłada Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie
i informacje, protokoły z przeprowadzonych lustracji i kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków
w sprawie absolutorium dla członków Zarządu JKBS.

4. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej JKBS mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu JKBS.

5. W przypadku niemożności wykonywania swoich obowiązków, Przewodniczący Komisji Rewizyjna JKBS składa wniosek do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków w celu powołania nowego składu Komisji Rewizyjnej JKBS.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnej ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :

1) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności JKBS, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, rzetelności i gospodarności działań.

2) Kontrolowanie działalności Zarządu JKBS.

 

3) Występowanie do Zarządu JKBS z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień
oraz usunięcia nieprawidłowości, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wnioskowanie o odwołanie osób
z pełnionych funkcji.

4) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie bezczynności Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek JKBS

§ 28

1. Majątek JKBS stanowią: wartości niematerialne i prawne, trwały majątek rzeczowy i finansowy, zapasy
i środki pieniężne.

 

 

§ 29

Na majątek JKBS składają się :

1) Wpisowe, składki i opłaty członkowskie.

2) Wpływy z zawodów brydżowych organizowanych przez JKBS.

3) Wpływy z działalności statutowej.

4) Darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, odsetki bankowe.

5) Różne wpłaty transferowe od zawodników JKBS.

6) Inne wpływy.

 

§ 30
1. Dochodami i majątkiem JKBS zarządza Zarząd JKBS.
2. Cały dochód JKBS może być przeznaczony tylko na działalność statutową.

3. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce równej lub powyżej 15 000 euro.

 

§ 31
Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych JKBS Prezes może jednoosobowo reprezentować Stowarzyszenie lub wymagane jest współdziałanie łączne dwóch osób z Zarządu.

 

§ 32

W zakresie gospodarowania majątkiem JKBS niedopuszczalne jest:

1) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem JKBS w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwane dalej „osobami bliskimi",

2) przekazywanie majątku JKBS na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku JKBS na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,

4) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie JKBS, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie JKBS

 

§ 34

1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków JKBS większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania JKBS i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków JKBS większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku rozwiązania JKBS Walne Zebranie Członków wybiera komisję likwidacyjną i postanawia
o przeznaczeniu majątku.

 

Prezes Zarządu –Artur Głowacki........………………………..

 

Wiceprezes- Jan Malinka...........................................................

 

Sekretarz – Krzysztof Góra ….………………………..........

 

Skarbnik – Magdalena Gorczyca ..………………………........

 

 

 

 

 

Statut przyjęto dnia 25.02.2020r.

www.sklepzkarmami.pl

ZSMS

Oliwny Gaj

www.szlachetnysmak.pl

Rebel

Łucznik

Barilla

Fundacja Trzeci Wymiar